Ngày 17/9, B? tr??ng B? GD&?T Phùng Xuân Nh? ?ã h?p v?i các ??n v? gia s? khai tri?n giai ?o?n 2016-2020 c?a ?? án “D?y và h?c ngo?i ng? trong h? th?ng giáo d?c qu?c dân tu?i 2008-2020”.

Sau khi l?ng tai 12 ý ki?n góp ý t? 6 ?i?m c?u, B? tr??ng Phùng Xuân Nh? ?ã tóm t?t m?t s? n?i dung c?n th?c hành càng nhanh càng t?t.

K?t qu? hình ?nh cho anh day hoc

Th? nh?t, Ban Qu?n lý ?? án ph?i h?p v?i Ban Qu?n lý ?? án ??a ph??ng ??c bi?t là các tr??ng chuyên ng? rà l?i chu?n ?ay.

“??i v?i ba tr??ng s? ph?m ngo?i ng? c?ng ph?i có chu?n, ch? không ph?i c? t?n s? là có chu?n. thí d? nhi?u th?y cô có b?ng c?p ti?n s? ti?ng Anh nh?ng l?i ít tinh thông v? d?y cho ph? thông nên các th?y các cô dùng lý thuy?t nhi?u”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

Các ??n v? c?n soát các th?y cô ?ang ??ng l?p ? các theo 6 b?c chu?n c?a khung tham chi?u Châu Âu. Bên c?nh ?ó, các ??n v? s? ??i chi?u ??i ng? th?y giáo hi?n có v?i chu?n.

“?ây là vi?c làm c?n thi?t xây d?ng ???c c? s? chu?n ?? làm c?n c? cho xây d?ng ?ào t?o b?i d??ng. Tôi yêu c?u vi?c này ch?m nh?t 31/10 ph?i có k?t nghi?p báo cáo. c? vào s? li?u này trung tâm ?ào t?o ngo?i ng? s? có s? li?u ?ào t?o b? d??ng”, B? tr??ng Nh? cho bi?t.

Còn k? ho?ch m?i ba b?n ng?, B? GD&?T ?ã yêu c?u v?i Th? t??ng Chính ph? là trong khi ch?a s?a ???c Ngh? ??nh 73 v? hi?p tác ??u t? n??c ngoài trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o thì Chính ph? cho phép ?i?u ch?nh ?i?u ki?n ?? cu?n ba b?n ng?.

Tiêu chu?n ??i v?i giáo viên b?n ng? s? gi?m so v?i tr??c kia.

??i v?i d?y ??i h?c thì ch? c?n b?ng ??i h?c và ch?ng ch? ngo?i ng?. D?y trung c?p và các tr?ng ?i?m thì ch? c?n b?ng cao ??ng.

“T?i ?ây tôi ?? ngh? các v? b?c h?c ??c bi?t là v? c?ng tác qu?c t?, c?c ?ào t?o n??c ngoài t?ng c??ng m? mang giao l?u h? tr? các ??a ph??ng ?? có xuân ???ng b?n ng?.

Trong khi chúng ta ch?a ra ???c n??c ngoài thì chúng ta h?c t? ng??i n??c ngoài vào n??c ta. V?n ?? không ch? là ti?ng nói phát âm mà c? v?n hóa. Nh? th? m?i t?o ???c s? giao thoa”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

Th? hai, ??i v?i ng??i h?c, B? tr??ng Nh? yêu c?u d?y ti?ng Anh h? 10 n?m. Hi?n t?i, môn ti?ng Hàn, ti?ng Nh?t hi?n ?ang có 2,3 ??a ph??ng ?ang th? nghi?m. M?t s? ??a ph??ng nh? TP.H? Chí Minh, Hà N?i ?ang d?y c? ti?ng Nh?t, ti?ng Hàn.

B? tr??ng Nh? g?i ý nên ??a vào các môn h?c dùng ???c ti?ng Anh, nh?ng không nh?t quy?t ph?i vi?t giáo trình ti?ng Anh mà nghiên c?u n??c nào có ch??ng trình chu?n thì thí ?i?m d?y d?n.

“??i v?i b?c ??i h?c và h?c ngh?, tôi khuy?n khích ??y nhanh nh?ng môn khoa h?c công ngh?, k? thu?t.

Chúng ta nh?p giáo trình v?, c? th?y và trò cùng d?ch ?? trong quá trình d?y chính là quá trình h?c ?? làm sao sinh viên t?t nghi?p ngành trung tâm, tr??ng tr?ng tâm ti?ng Anh ngon”, B? tr??ng Nh? l?u ý.

Các môn Khoa h?c T? nhiên c?n thi?t d?y b?ng ti?ng Anh b?i “môn Toán c?a Vi?t Nam không th? khác Toán c?a Singapore”. Còn các môn khoa h?c t?ng l?p thì s? tri?n khai t? t?.

thành th?, sách giáo khoa s?p t?i c?ng không ph?i ?? ngh? các th?y “t? biên t? di?n”.

Có r?t nhi?u môn ph?i s? d?ng ???c nh?ng thành t?u c?a công ngh? giáo d?c th? gi?i ?? ??a vào. Tránh tình tr?ng các th?y l?p tr?i ?? ng?i vi?t ?? c??ng v? các môn”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

?ích cu?i cùng c?a chúng ta không ph?i là thi nh?ng th?c t?i hi?n cho th?y n?u không thi thì h?c sinh không h?c.

Và m?t trong nh?ng nh??c ?i?m c?a chúng ta h?c sinh ph? thông ch? h?c thu?c là ??n.

b?i v?y, chúng ta c?n ph?i ??c bi?t quan hoài t?i l?p 12 c?a khóa h?c 2016-2017 chu?n y vi?c s?m công b? bài thi tr?c nghi?m Ti?ng Anh minh h?a ?? h?c sinh, th?y ???c làm quen.

Qua các ph??ng ti?n thông tin cho bi?t h?c trò ngay t? ??u ch? h?c nh?ng môn mà thi thôi d?n ??n t?t nghi?p ph? quát l?ch ngay t? ??u, l?ch các môn chính môn ph?.

“Các th?y cô môn chính không bao gi? h?t vi?c r?i d?y thêm h?c thêm. Nhi?u cô th?y d?y môn h?c trò không thi thì không có vi?c. ??i v?i ph? thông ph?i toàn di?n, c?n h??ng ??n thi t?t nghi?p là 13 môn ch? không ph?i 6 môn ?? th?y cô nào c?ng ph?i có b?n ph?n.

Môn ngo?i ng? c?ng v?y, các th?y các cô ph?i chú ý có d?ng th?c ?? thi, làm sao ?? các th?y cô có th?i gian quen v?i ph??ng th?c này. Chúng ta ??a ra nh?ng chu?n c?n b?n thì ch?t l??ng thi s? t?t h?n nhi?u”, B? tr??ng Phùng Xuân Nh? nói.

Th? ba, v? ch??ng trình, sách giáo khoa ti?ng Anh. B? tr??ng ?? ngh? l?a ch?n m?t b? sách giáo khoa ch?t l??ng c?a m?t n??c nào ?ó r?i v? ch?nh s?a cho phù h?p r?i h?p nh?t ??a vào ch??ng trình d?y t? ti?u h?c cho ??n l?p 12.

Và ??i v?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, B? c?ng khuy?n khích dùng luôn giáo trình ?ó. B? s? quy ho?ch nh?ng chuyên ngành và tr??ng trung tâm, t?ng c??ng d?y ti?ng Anh ti?p c?n chu?n qu?c t?.

Qua quá trình làm vi?c v?i m?t s? Nhà xu?t b?n c?a Hàn Qu?c, Singapore, B? GD&?T nh?n th?y các ??n v? này có nh?ng h?c li?u h? tr?, nh?ng video clip r?t hay ??a lên m?ng. b?i th?, các ??n v? ph?i t?ng c??ng ??a công ngh? t??ng tr? vi?c h?c m?i lúc m?i n?i.

song song, B? tr??ng B? GD&?T yêu c?u giám sát ch?t ch? ch?t l??ng chân th?c v?i n?ng l?c ?? trình ?? B1 ?úng là B1 ch? không ph?i b?ng B1 nh?ng th?c t?i trình ?? ch? ??t A1.

Th? t?, B? tr??ng Nh? l?u ý v?n ?? kh?o thí. th?c ti?n, chúng ta có kh?o thí nh?ng n?i dung, ch??ng trình l?i không h?p nh?t gi?a các c? s? và vênh v?i ch??ng trình qu?c t?.

V?a qua, ban qu?n lý ?? án ?ã giao cho các tr??ng ??i h?c ngo?i ng? làm b?n tham chi?u 6 b?c v?i khung Châu Âu ???c các chuyên gia qu?c t? ?ánh giá cao.

“Tôi ?? ngh? chúng ta ph?i th?m tra vào ch??ng trình, th?ng nh?t cho toàn qu?c. Và gi?a kh?o thí v?i ch??ng trình gi?ng d?y ph?i phù h?p, không ???c r?i vào tình tr?ng h?c m?t ??ng, kh?o m?t ki?u; vi?c kh?o thí là ?o l??ng ?ánh giá liên t?c”, B? tr??ng Nh? nói.

Trong kh?o thí chia làm 2 nhóm, nhóm 1 là c?n c? vào khung 6 b?c ?o c?p ch?ng ch?. Nhóm 2 là B? s? khuy?n khích m?t s? tr?ng tâm ETS hay British council, ai có nhu c?u thi IELTS ho?c TOEFL thì vào ?ây.

Còn h? th?ng nhà n??c là kh?o thí h?p nh?t theo các b?c h?c này, và ??c nh?t m?t h? th?ng là tr?ng tâm kh?o thí nhà n??c ?? tránh tình tr?ng m?i tr??ng m?t “kh?o”, qu?n lý không nghiêm trang.

Bên c?nh ?ó, B? GD&?T s? th?m ??nh, ban hành ??nh d?ng ?? thi, xây d?ng và phát tri?n các ??nh d?ng ??, nhà b?ng ??.

Trong k? ho?ch khai tri?n, B? GD&?T c?ng l?u ý ??n t?o môi tr??ng cho ng??i h?c b?ng các gi?i pháp nh?: t? ch?c thi ti?ng Anh tr?c tuy?n, thi h?c sinh gi?i ti?ng Anh, sinh ho?t trong các câu l?c b? ti?ng Anh, t? ch?c tr?i hè, giao l?u ti?ng Anh qu?c t?.

Bây gi?, B? s? h?i t? v? các d?t m?i là tr?ng tâm ngo?i ng? c?a các tr??ng ??i h?c ngo?i ng?, h? s? xây d?ng chu?n/quy chu?n, n?i dung ch??ng trình. c?n c? vào ?ó, h? “?o” ph? thân ?ang có ?? ?ào t?o l?i theo chu?n. B? s? ch? ??o t?ng c??ng công ngh? thông tin ?? có th? ?ào t?o tr?c tuy?n.

thí d?, ?? ??t trình ?? kh?ng kh?ng c?n có 300 gi? ?ào t?o thì trong ?ó 250 gi? h?c tr?c tuy?n (?ay có th? ng?i h?c t?i ch? sau khi v?a gi?ng bài trên l?p xong), 50 gi? h?c tr?c ti?p.

Th? n?m, ?? cho t? qu?c nâng cao trình ?? ti?ng Anh, vi?c ph? c?p ti?ng Anh t?n r?t nhi?u ti?n nong, n?u chúng ta ch? nhìn vào ngân sách thì s? th?t b?i ngay t? ??u.

B? ch? tr??ng là không ??u t? dàn tr?i, phân tán d?n ??n phung phí mà t?p h?p vào nh?ng v?n ?? then ch?t.

“Vì v?y chúng ta ph?i s? d?ng có hi?u qu?, ngân sách nhà n??c t?p k?t cho nh?ng n?i dung mà tôi nêu. Còn các ??a ph??ng, các c? s? giáo d?c ??i h?c… khi c? tía ?i ph?i b? ti?n ra.

??c bi?t là trông c?y vào xã h?i hóa, khi t?ng l?p th?y hi?u qu?, m?i ng??i s? t? h?c”, B? tr??ng nh?n m?nh.

Bên c?nh nh?ng n?i dung quan tr?ng ?ã nêu, ng??i ??ng ??u ngành giáo d?c c?ng nh?n nh? thêm v?i các v? ??i bi?u nhi?u v?n ?? can h? ??n c? ch? chính sách, truy?n thông và nâng cao ??i ng? cán b? qu?n lý.

Ngu?n: Dung xinh t?ng h?p internet

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên