Tag: unclock iphone

M?t trong s? nh?ng nguyên nhân khi?n ipad b? khóa iCloud ?ó là trong quá trình ??ng ký tài kho?n b?n ?ã không nh?p chính xác các thông tin cá nhân c?a mình. Vì th? khi yêu c?u ???c xác nh?n l?i không trùng kh?p v?i khi ??ng ký d?n ??n b? khóa tài kho?n.

Trung tâm sửa macbook khởi động lên màn hình trắng

Nếu như bài trước sửa macbook uy tín tại đà nẵng đã cùng với các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao chiếc macbook lại không khởi động được hoặc khởi động lên màn hình trắng và chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc này đặc biệt là nhiều bạn gái quan