Các khu công nghi?p l?n, nhà x??ng lao ??ng không ch? có s? l??ng nhân viên ?ông mà còn có chia ra các ca kíp lao ??ng n?a. Có nh?ng ca nh? ca sáng, ca chi?u, ca ?êm, ca làm thêm,.. r?t là nhi?u ca luân phiên nhau làm vi?c. Nh? v?y, công tác qu?n