B?n ?ang là sinh viên và b?n ?ang c?n mua m?t chi?c laptop nh?ng ch?a bi?t ph?i ch?n m?u nào cho phù h?p. ram laptop ?à n?ng ngh? r?ng b?n ?ã ??ng ??n khi ??n v?i chúng tôi. B?i ? ?ây, chúng tôi có r?t nhi?u lo?i máy t?t, b?n và m?u mã ?a d?ng dành cho