Thế hệ PLC Logo mới của Siemens. Đây là thế hệ Logo mới được coi là ưu điểm và thay thế cho các plc logo thế hệ cũ với các tính năng như sau: Logo!8 = Logo!6 + Logo!7 ở đây ý nói người ta kết hợp những ưu điểm trên hai thế hệ plc