M?t trong s? nh?ng nguyên nhân khi?n ipad b? khóa iCloud ?ó là trong quá trình ??ng ký tài kho?n b?n ?ã không nh?p chính xác các thông tin cá nhân c?a mình. Vì th? khi yêu c?u ???c xác nh?n l?i không trùng kh?p v?i khi ??ng ký d?n ??n b? khóa tài kho?n.