N?i ti?p các d? án c?n h? Opal cao c?p – Opal Garden ti?p t?c là d? án c?n h? cao c?p s?p ra m?t trên th? tr??ng b?t ??ng s?n TP.HCM, v?i nhi?u ti?n ích và thi?t k? ??c ?áo, c?n h? cao c?p Opal Garden s? là 1 làn gió m?i ti?m n?ng