?ây là chi?c áo hot nh?t t?i các ?èn shop th?i trang t? Nam ra B?c th?i gian qua I. N? quái tr?m ?i?n tho?i nhanh nh? ch?p trong ?èn shop th?i trang Ngoài gi? h?c, cô còn làm m?u ?nh cho nhi?u ?èn shop th?i trang. C? hai ??u làm kinh doanh, Trang làm