Mùa m?a ??n th??ng di?n ra trong m?t th?i gian dài, nó tuy không quá to nh?ng c?ng khi?n s?c kh?e con ng??i b? ?nh h??ng sau nh?ng l?n ?i m?a. V?y nên, vi?c thi?t b? trong ng??i m?t chi?c áo m?a là r?t c?n thi?t. Nó giúp cho quá trình di chuy?n tr? nên