Th? tr??ng v?n phòng cho thuê t?i Hà N?i ?ã có di?n bi?n trái chi?u gi?a t? l? l?p ??y và giá, tuy nhiên l?i ???c ?ánh giá có chuy?n bi?n tích c?c t? nay t?i cu?i n?m.  Quá trình này c?n ???c ti?n hành th??ng xuyên, liên t?c t?o cho khách hàng m?t suy