Khi mùa m?a ??n, vi?c trang b? cho mình nh?ng chi?c áo m?a khi ?i ???ng là r?t c?n thi?t. Nó b?o ??m an toàn chúng ta kh?i m?a gió và nh?ng nguy nan c?a th?i ti?t. Tuy nhiên trên th? tr??ng ngày nay, có nhi?u lo?i áo m?a khác bi?t gây khó kh?n trong