Tìm hi?u nh?ng l?u ý khi l?p ?i?u hòa t?i b?nh vi?n

Hi?n nay, ?i?u hòa ???c s? d?ng t?i h?u h?t các nhà dân, các c? quan, công ty và xí nghi?p, nh?ng t?i b?nh vi?n thì sao có nên l?p hay không trong bài vi?t này chúng tôi ?i?n l?nh Khánh sáng m?t trong nh?ng công ty chuyên l?p ??t ?i?u hòa và cung c?p các d?ch v? khác là s?a t? l?nh s? nói v? nh?ng v?n ?? này ?? các b?n tham kh?o. Khi l?p ?i?u hòa t?i b?nh vi?n, th? l?p ??t c?n chú ý nh?ng ?i?m nào? ??i v?i ng??i b?nh , ??i v?i phòng ch?p X quang hay phòng sinh, phòng c?p c?u….

V?i nh?ng ??a ?i?m và lo?i phòng khác nhau mà yêu c?u có ho?c không l?p ??t. Và trong l?a ch?n l?p ??t c?ng c?n l?a lo?i có công su?t h?p lý.

Hãy xem nh?ng m?t l?i, h?i khi l?p ??t ?i?u hòa t?i b?nh vi?n nh? th? nào nhé! Nên hay không nên l?p ??t?

L?u ý khi l?p ?i?u hòa t?i hà n?i
L?u ý khi l?p ?i?u hòa t?i hà n?i

Có nên l?p hay không?

Tr??c tiên b?n c?n xác ??nh có nên l?p ??t không? Và l?p ? phòng nào cho h?p lý?

Câu tr? l?i là có. Ví d? nh? phòng làm vi?c c?a nhân viên v?n phòng ho?c phòng ch? cho khách. V?i nh?ng phòng nh? phòng m?, ho?c phòng ch?a b?nh, không nên l?p vì ng??i b?nh ?ang trong tình tr?ng s?c ?? kháng kém, nên dùng v?i không gian t? nhiên ?? c? th? thích ?ng và bác s? xem xét tình hình ???c chu?n xác h?n.

??c bi?t, trong khi l?p ?i?u hòa t?i b?nh vi?n, b?n c?n l?a ch?n lo?i t?t, 2 chi?u, ti?t ki?m ?i?n. Khi l?p ??t, chú ý c?c nóng x? khí vào h??ng nào cho h?p lý. R?i m?t l?nh ?? nh? th? nào cho phù h?p… Khi ?i?u hòa báo l?i thì c?n ???c kh?c ph?c s? c? k?p th?i nh?t.

Hi?n t?i, trên ??a bàn th? ?ô, t?i h?u h?t các c? quan, ng??i ta ??u l?p s?n , n?u b?n thích thì dùng, không thì ?? v?y. Tuy nhiên, dùng hay không dùng thì ??nh k? b?n v?n ph?i g?i th? b?o d??ng ?i?u hòa t?i hà n?i ??n v? sinh t?ng th?y cho s?ch s?.

L?u ý khi ch?n lo?i gas ?i?u hòa

Khi s? d?ng ?i?u hòa t?i b?nh vi?n, khác v?i nh?ng n?i khác , b?n c?n chú ý s? d?ng lo?i gas R410 ho?c R32 ?? tránh ??c h?i cho ng??i dùng và môi tr??ng xung quanh, t?ng ozon.

Khi báo l?i, ph?i g?i th? s?a ?i?u hòa t?i hà n?i s?m ?? ???c kh?c ph?c s? c? t?t nh?t, tránh tình tr?ng ?? lâu ?nh h??ng t?i ng??i s? d?ng và ??c bi?t là ng??i b?nh. Hotline h? tr? d?ch v? t?t nh?t 0986785929 ?? ???c h? tr?.

Phân tích trên ?ây c?a chúng tôi ph?n nào ?ã làm các b?n có cách nhìn khác. Ngoài d?ch v? ?i?u hòa t? l?nh thì s?a tivi c?ng là d?ch v? mà chúng tôi cung c?p. Hãy g?i cho chúng tôi khi c?n b?n nhé!

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên