Các nhà nghiên c?u t? ??i h?c Uppsala ?ã phát hi?n cách làm s?ch loc nuoc m?t cách t? nhiên và không t?n kém. ?ó chính là h?t chùm ngây. ? bài vi?t này, day chuyen loc nuoc T?t c? chúng ta cùng tìm hi?u xem: Cây chùm ngây l?c n??c hi?u qu? nh? th? nào nhé.

hi?n t?i có kho?ng h?n 780 tri?u ng??i trên th? gi?i không th? s? d?ng n??c s?ch trong sinh ho?t hay ?n u?ng. Ngoài nguyên nhân B?i vì hoàn c?nh môi tr??ng thì chi phí làm s?ch loc nuoc quá t?n kém c?ng là lý vì ??y vô s? ng??i vào hoàn c?nh thi?u th?n nh? v?y. Th?c t? vi?c thi?u l?c n??c s?ch ?nh h??ng r?t nhi?u ??n s?c kh?e con ng??i , v? sinh an toàn c?a ng??i dân. r?t nhi?u ng??i ch?t B?i m?c các c?n b?nh liên quan ??n nuoc b?n.
May m?n thay, nh? s? c?ng tác c?a các tr??ng ??i h?c c?a Botswana và các nhà nghiên c?u t? ??i h?c Uppsala ?ã phát hi?n cách làm s?ch x? lý n??c m?t cách t? nhiên và không t?n kém. ?ó chính là h?t chùm ngây.

B?ng cách s? d?ng các ch?t máy chi?t rót 3 trong 1 xu?t t? cây chùm ngây (còn có tên là Moringa oleifera), các nhà khoa h?c ?ã có th? lo?i b? các t?p ch?t t? x? lý n??c mà ch?a s? d?ng mu?i nhôm ho?c s?t (c? hai ch?t này có th? có h?i ??i v?i c? th? con ng??i, ??c bi?t là nhôm).

“Th?t ng?c nhiên khi th?y r?ng s? t??ng tác gi?a các phân t? ??n gi?n này có th? gi?i quy?t Ch? ?? th?c t?. Hi?u ???c quá trình này có th? phát tri?n h?n trong quy trình l?c x? lý n??c s? d?ng ch?t t? nhiên và v?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng “, Adrian Rennie, Giáo s? c?a Neutron Scattering vì ??i h?c Uppsala, cho bi?t.
Thông th??ng, n??c ???c l?c tinh ch? b?ng nhôm ho?c mu?i s?t. ??c bi?t ? các x? lý n??c kém phát tri?n nh? châu Phi và châu Á. Thay Vì s? d?ng các ch?t gây ô nhi?m h?n hóa ch?t, nuoc có th? ???c thanh l?c m?t cách d? dàng và không t?n kém v?i h?t chùm ngây.

H?n th? n?a, 1 s? nhà nghiên c?u cho bi?t, h?t c?a cây chùm ngây còn có kh? n?ng gi?t ch?t vi khu?n E. coli trong x? lý n??c , 1 trong nh?ng loài nguy hi?m b?c nh?t ??i v?i con ng??i. B?n có th? xem m?t video ?? xem công d?ng ?áng kinh ng?c c?a nó.
Sau ?ây là h??ng d?n v? cách ?? làm s?ch n??c v?i h?t chùm ngây

1. Thu th?p các h?t chùm ngây ?ã chín, tách h?t t? v? c?a nó.

2. V?t b? v? và ??t sang m?t bên.

3. Xác ??nh s? l??ng h?t b?n có. B?i s? c?n ph?i d?a trên ?? ??c và l??ng xu ly nuoc ???c l?c khi cho h?t vào l?c. Trung bình, 1 h?t chùm ngây có th? l?c ???c m?t lít loc nuoc . n??c có ?? ??c cao dây chuy?n s?n xu?t n??c ?óng chai (nhi?u b?i b?n và vi sinh v?t h?n) thì c?n nhi?u h?t h?n.
4. Nghi?n h?t gi?ng (s? d?ng m?t dây chuy?n xay búa, chày và c?i, vv), sau ?ó b?n s? thu ???c m?t lo?i b?t m?n, ?? ?? có th? l?c thông qua l??i ho?c m?t t?m v?i m?ng.

5. Tr?n h?n h?p trên và kho?ng 1 chén nuoc s?ch trong m?t cái chai và l?c ??u.

6.B? chúng vào ch? nuoc c?n làm s?ch.

7. Khu?y loc nuoc nhanh chóng trong kho?ng 1 phút sau ?ó t? t? trong kho?ng 10 phút.

8. Sau ?ó ?? ch? n??c ?ó trong ít nh?t 1-2 gi?. Còn nhi?u h?n càng t?t.

9. C?n th?n ?? n??c s?ch ? ph?n ??u ra 1 bình khác B?i các ch?t b?n s? l?ng xu?ng ?áy.

10. l?c n??c s?ch này sau ?ó có th? ???c l?c ho?c ti?t trùng ?? s? d?ng trong n?u ?n ho?c u?ng.

Xin l?u ý: Chùm ngây không lo?i b? t?t c? các tác nhân gây b?nh trong l?c n??c mà ch? Ph?n L?n trong s? chúng. Cho nên n?u mu?n dùng ph?c v? ?n u?ng thì c?n có bi?n pháp ti?t trùng tuy?t ??i

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên