?i?u ha toshiba c t?t hay khng

My ?i?u ha hi?u Toshiba c t?t hay khng t?t

Trn th? tr??ng hi?n nay c r?t nhi?u cc lo?i ?i?u ha c?a cc hng s?n xu?t ?i?u ha l?n trn ton th? gi?i. V ?i?u ha hi?u toshiba l m?t trong s? cc hng ?i?u ha ?, Toshiba l m?t th??ng hi?u n?i ti?ng v ???c nhi?u ng??i tiu dng s? d?ng, v?i ch?tl??ng s?n ph?m t?t, gi thnh r? ph h?p v?i nh?ng ng??i c thu nh?p trung bnh t?iVi?t Nam. My ?i?u ha Toshiba ???c nh?p kh?u nguyn chi?c t? Thailand, hon tonkhng qua b?t k? cng ?o?n l?p rp hay thay th?. V khi s? d?ng ?i?u ha toshiba th cng ?o?n tho l?p ?i?u ha sau ny khi b?n mu?n di chuy?n v? tr c?a ?i?u ha c?ng r?t d? ?ng. Chng ti ?i?n l?nh Khnh Sng cng ty chuyn tho l?p ?i?u ha v s?a t? l?nh t?i h n?i s? ni v? cc tnh n?ng c?a ?i?u ha toshiba.

Cc linh ki?n ???c ??m b?o 100% l chnh hng, nguyn ?ai nguyn ki?n, khng hnggi? hng nhi. ?i?u ha Toshiba ???c chia ra lm hai lo?i ? l dng s?n ph?m tiuchu?n v dng s?n ph?m inverter cao c?p.

?i?u ha toshiba t?t hay khng t?t
?i?u ha toshiba t?t hay khng t?t

?u ?i?m c?a my ?i?u ha Toshiba

Ni v? ?i?u ha th Toshiba lun ??ng hng ??u v? m?u m, ki?u dng, ?? b?n v ??m tuy?t ??i. ?u ?i?m v??t tr?i nh?t c?a dng ?i?u ha Toshiba ? l ???c thi?t k???p, t?n d?ng h?t nh?ng lu?ng kh l?nh ? dn lnh, h?n n?a, c th? lm kh dn l?nhkhi my ng?ng ho?t ??ng.

Ngoi ra, m?t s? lo?i s?n ph?m cn c ch?c n?ng tm l??i l?c 7 trong 1Auto clean gip khng kh nh b?n lun mt m? v trong lnh. ??c bi?t, b?n s?khng c?m th?y kh da, n?t n? v vim h?ng khi s? d?ng ?i?u ha Toshiba.Thm m?t ?u ?i?m n?a ? l c th? d? dng tho l?p ?i?u ha khi c?n s?a ch?a khig?p nh?ng s? c? khng ?ng c.
Nh??c ?i?m c?a my ?i?u ha Toshiba
Ngoi nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i trn, ?i?u ha Toshiba v?n t?n t?i m?t s? nh??c ?i?mnh? sau: Toshiba l hng ?i?u ha duy nh?t hi?n nay c thi?t k? board m?ch ?i?u ch?nhl?u l??ng gi ? ngay trn motor qu?t dn l?nh.Chnh v th?, khi v? sinh v tho l?p ?i?u
ha th ch ??ng ?? n??c dnh vo board m?ch ny, b?i v n c th? gy ch?t broad.Do ???c nh?p kh?u nguyn my v th? s? gy kh kh?n cho qu trnh s?a ch?a vthay th? cc linh ki?n.

Hi?n nay, chng ti cn c d?ch v? s?a ch?a bnh nng l?nh ?? ph?c v? khch hng hy g?i khi c?n b?n nh.