Máy ?i?u hòa hi?u Toshiba có t?t hay không t?t

Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u các lo?i ?i?u hòa c?a các hãng s?n xu?t ?i?u hòa l?n trên toàn th? gi?i. Và ?i?u hòa hi?u toshiba là m?t trong s? các hãng ?i?u hòa ?ó, Toshiba là m?t th??ng hi?u n?i ti?ng và ???c nhi?u ng??i tiêu dùng s? d?ng, v?i ch?t l??ng s?n ph?m t?t, giá thành r? phù h?p v?i nh?ng ng??i có thu nh?p trung bình t?i Vi?t Nam. Máy ?i?u hòa Toshiba ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Thailand, hoàn toàn không qua b?t k? công ?o?n l?p ráp hay thay th?. Và khi s? d?ng ?i?u hòa toshiba thì công ?o?n tháo l?p ?i?u hòa sau này khi b?n mu?n di chuy?n v? trí c?a ?i?u hòa c?ng r?t d? ?àng. Chúng tôi ?i?n l?nh Khánh Sáng công ty chuyên tháo l?p ?i?u hòa và s?a t? l?nh t?i hà n?i s? nói v? các tính n?ng c?a ?i?u hòa toshiba.

Các linh ki?n ???c ??m b?o 100% là chính hãng, nguyên ?ai nguyên ki?n, không hàng gi? hàng nhái. ?i?u hòa Toshiba ???c chia ra làm hai lo?i ?ó là dòng s?n ph?m tiêu chu?n và dòng s?n ph?m inverter cao c?p.

?i?u hòa toshiba t?t hay không t?t
?i?u hòa toshiba t?t hay không t?t

?u ?i?m c?a máy ?i?u hòa Toshiba

Nói v? ?i?u hòa thì Toshiba luôn ??ng hàng ??u v? m?u mã, ki?u dáng, ?? b?n và ?? êm tuy?t ??i. ?u ?i?m v??t tr?i nh?t c?a dòng ?i?u hòa Toshiba ?ó là ???c thi?t k???p, t?n d?ng h?t nh?ng lu?ng khí l?nh ? dàn lành, h?n n?a, có th? làm khô dàn l?nh khi máy ng?ng ho?t ??ng.

Ngoài ra, m?t s? lo?i s?n ph?m còn có ch?c n?ng tâm l??i l?c 7 trong 1 Auto clean giúp không khí nhà b?n luôn mát m? và trong lành. ??c bi?t, b?n s? không c?m th?y khô da, n?t n? và viêm h?ng khi s? d?ng ?i?u hòa Toshiba. Thêm m?t ?u ?i?m n?a ?ó là có th? d? dàng tháo l?p ?i?u hòa khi c?n s?a ch?a khi g?p nh?ng s? c? không ?áng có.
Nh??c ?i?m c?a máy ?i?u hòa Toshiba
Ngoài nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i trên, ?i?u hòa Toshiba v?n t?n t?i m?t s? nh??c ?i?m nh? sau: Toshiba là hãng ?i?u hòa duy nh?t hi?n nay có thi?t k? board m?ch ?i?u ch?nh l?u l??ng gió ? ngay trên motor qu?t dàn l?nh. Chính vì th?, khi v? sinh và tháo l?p ?i?u
hòa thì chú ý ??ng ?? n??c dính vào board m?ch này, b?i vì nó có th? gây ch?t broad. Do ???c nh?p kh?u nguyên máy vì th? s? gây khó kh?n cho quá trình s?a ch?a và thay th? các linh ki?n.

Hi?n nay, chúng tôi còn có d?ch v? s?a ch?a bình nóng l?nh ?? ph?c v? khách hàng hãy g?i khi c?n b?n nhé.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên