Máy l?nh sau m?t th?i gian s? d?ng quá trình làm l?nh s? b? gi?m xu?ng, b?n h? nhi?t ?? xu?ng th?p mà v?n th?y máy lâu làm l?nh. Hi?n t??ng này th??ng g?p khi s? d?ng máy l?nh b?n có th? t? kh?c ph?c mà không c?n ??n th? s?a ?i?u hòa t?i nhà . Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n tìm ra nguyên nhân và cách kh?c ph?c hi?n t??ng trên.

Nguyên nhân máy l?nh lâu làm l?nh?

B?i và hao gas ?i?u hòa trong quá trình v?n hành là nguyên nhân ph? bi?n khi?n máy ?i?u hòa lâu làm l?nh. Sau ?ây là phân tích nguyên và cách s?a ch?a kh?c ph?c máy ?i?u hòa ?i?u hòa lâu làm l?nh do b?i và y?u gas.

Kh?c ph?c máy l?nh lâu làm l?nh b?ng 4 b??c d??i ?ây:

1. Chu?n b?

??u tiên, g? t?m l??i l?c b?i ? phía tr??c máy ?i?u hòa c?a b?n ra. C?n chu?n b? m?t con dao và tu?c n? vít trong tr??ng h?p t?m l??i ???c g?n b?ng ?c vít. Tr??c khi tháo máy, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ã ng?t ngu?n ?i?n, sau ?ó ??t máy lên m?t m?t ph?ng ch?c ch?n. N?u chi?c máy quá n?ng, b?n nên nh? s? giúp ?? c?a m?t ng??i n?a.

2. Làm s?ch b? l?c

B? l?c c?a máy ?i?u hòa nhi?t ?? mà ??c bi?t là b? l?c c?a các máy ?i?u hòa ki?u c?a s? là b? ph?n r?t d? b? bám b?n, vì v?y c?n ph?i v? sinh th??ng xuyên (2-3 tu?n/l?n). Hãy làm s?ch b? ph?n này b?ng m?t mi?ng gi? m?m ?m.
Chu?n b? m?t h?n h?p g?m n??c ?m pha xà bông và thu?c t?y. Sau ?ó, r?a s?ch b? l?c và t?m phên b?ng h?n h?p này ?? lo?i b? các ch?t b?n. Kh? n?ng làm mát c?a máy ?i?u hòa s? gi?m ?i trong tr??ng h?p b? l?c b? t?c. Sau khi r?a, c?n ?? khô hai b? ph?n này tr??c khi l?p l?i vào máy.

3. Hút b?i

B?n c?n s? d?ng m?t máy hút b?i có g?n bàn ch?i g?n ?? lo?i b? các b?i b?n nh?m làm s?ch cu?n dây làm mát, cu?n dây ng?ng t?, cánh qu?t và các b? ph?n bên trong khác c?a máy ?i?u hòa. Hãy th?c hi?n công vi?c này m?t cách c?n th?n và k? l??ng.

4. Ki?m tra

Hãy ki?m tra các lá t?n nhi?t xem chúng có b? cong hay không. N?u có, b?n c?n mua m?t chi?c l??c chuyên d?ng trong các trung tâm thi?t b? và s? d?ng nó ?? làm th?ng các lá t?n nhi?t. Th?c hi?n t??ng t? v?i các b? ph?n b? cong khác.
N?u máy ?i?u hòa nhà b?n ?ang r?i vào m?t trong các v?n ?? v?a nêu hãy nhanh chóng ki?m tra và áp d?ng các bi?n pháp trên ?? giúp máy l?nh ho?t ??ng ?n ??nh h?n. ??ng quên chia s? kinh nghi?m c?ng nh? th?c m?c v? các tr?c tr?c máy l?nh b?n ?ã tr?i qua v?i d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng giá r? theo 0905.519.321 nhé
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên