Hôm nay c?a hàng denledxe.com xin gi?i thi?u ??n r?t nhi?u m?i ng??i 1 lo?i s?n ph?m ?èn led thông d?ng ?ang bán h?i ch?y hi?n gi? trên th? ph?n và ???c ?a s? ng??i ?? ý ??y chính là lo?i s?n ph?m ?èn pha cho moto L5. V?y tham s? c?ng nh? các ?i?m thu hút c?a s?n ph?m ?èn xe máy này nh? th? nào ta cùng tham kh?o

Gi?i thi?u m?u ?èn pha cho moto L5

?èn xe máy pha L5 l?p thêm cho moto, và oto SUV công su?t cao ??t 5000Lumens t??ng ???ng v?i ?? sáng 7 bóng halogen 55W, nh?ng ch? tiêu th? 50W ?i?n, L5 s? d?ng 5 led Cree U2 hi?u n?ng cao t? M?

V?i kh? n?ng chi?u xa lên ??n 320m, pha l?p thêm L5 là b?n ???ng ch?ng th? thi?u cho nhi?u các tay lái hay xuyên m?n ?êm, khi mà bóng ?èn theo xe ch? gi?ng nh? ng?n n?n trong bi?n ?êm mù m?t, thì có L5 có th?u kính TIR (gi?ng chi?c kính dùng trên ?èn Led Lenser n?c danh c?a ??c) t?o thành chùm sáng t?p tung c?c m?nh phá tan màn ?êm, mang l?i s? t? tin và an toàn cho ng??i lái.

V?i d?i ?i?n th? ho?t ??ng r?ng t? 9-32V, L5 l?p cho h?u h?t m?i lo?i xe moto và oto, công su?t tiêu hao ch? có 50W, th?p h?n c? bóng 55W theo xe.

Kh? n?ng ch?ng n??c, ch?ng b?i, ?èn có th? ch?ng ch?i m?i ?i?u ki?n th?i ti?t.

?èn ??c bi?t thích h?p cho Moto dòng Cruiser l?p 2 bên c?n và oto SUV l?p c?n tr??c. ?èn kèm theo pat xoay 2 chi?u.

Khuy?n cáo: ánh sáng phát ra t? ?èn c?c m?nh có th? gây ho?ng lo?n và m?t t?p trung cho xe ng??c chi?u, vui lòng s? d?ng ?úng cách và ch? b?t khi c?n thi?t, khi không có xe ng??c chi?u ho?c ngoài ???ng cao t?c…

Trên ?ây là các gi?i thi?u t??ng ??i chi ti?t v? dòng s?n ph?m ?èn xe máy pha cho moto L5 ?ang bán t??ng ??i ch?y trên th? ph?n, ?ây là 1 trong các dòng s?n ph?m ?a n?ng r?t cho cho xe thì v? hãy liên h? ngay v?i chúng tôi khi b?n c?n

Ngu?n: http://denledxe.com/thong-tin-ve-mau-den-pha-cho-moto-l5.html

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên