D?u hi?u ?i?u hòa h?ng t? b?n c?n bi?t ?? g?i th? k?p th?i

M?t l?a ch?n ??n gi?n và ít t?n kém ?? ?i?u nhi?t có th? l?p trình. Ch? c?n thi?t l?p th?i gian b?n mu?n AC ?? b?t ??u ho?c d?ng l?i. D?ch v? sua dieu hoa tai ha noi s? báo cho b?n d?u hi?u h?ng t? c?n thay th??? cho b?n yên tâm, ??n nhà c?a m?t ngôi nhà ?ó ?ã là mát m? mà không c?n liên t?c ch?y ?i?u hòa không khí, trong khi b?n ?ang ?i.

lap dieu hoa tai ha noi, sua dieu hoa tai ha noi, bao duong dieu hoa tai ha noi, thao lap dieu hoa tai ha noi, lap dat dieu hoa, ve sinh dieu hoa
S?a ?i?u hòa t?i hà n?i 0989.784.787

Tr??c khi mua m?t máy ?i?u hòa không khí trong phòng, ki?m tra ?ánh giá BTU c?a mình ?? ch?c ch?n r?ng b?n mua ?úng kích th??c. (Xem BTU là gì?) Phòng ?i?u hòa không khí th?c hi?n t?t nh?t khi chúng có kích th??c ?úng, vì v?y nó là ?i?u c?n thi?t ?? ch?n m?t ??n v? v?i công su?t làm mát ?ó là ?úng cho c?n phòng n?i nó s? ???c cài ??t. Sau ?ó, b?n ti?n hành lap dieu hoa ? v? trí phù h?p, ???c ??nh s?n.

Tr??c khi mua s?m, ?o kích th??c c?a c?n phòng b?n mu?n làm mát. Nhân chi?u dài b?ng chi?u r?ng ?? có ???c nh?ng c?nh quay vuông c?a không gian s?ng. Sau ?ó, phù h?p v?i kích th??c phòng v?i giá BTU, mà ph?i ???c in trên bao bì h?p. Nh? m?t quy t?c c?a ngón tay cái, con s? 20 BTU cho m?i foot vuông, m?c dù ?i?u này b? ?nh h??ng b?i khí h?u c?a b?n, kích th??c c?a s?, che nhà, và chi?u cao c?a c?n phòng.

lap dieu hoa tai ha noi, sua dieu hoa tai ha noi, bao duong dieu hoa tai ha noi, thao lap dieu hoa tai ha noi, lap dat dieu hoa, ve sinh dieu hoa
S?a ?i?u hòa t?i hà n?i 0989.784.787

Phòng ?i?u hòa không khí ho?t ??ng t?i 5.000 ??n 24.000 BTU m?t gi?; ??n v? 12.500 BTU-???c coi là l?n. Mong ??i các chi phí c?a ?i?u hòa không khí t?ng theo giá BTU ?i lên. Bao duong dieu hoa tai ha noi – v?i  ?i?u hòa không khí phòng nh? th??ng ho?t ??ng ? 5.000 ??n 7.000 BTU m?i gi? và có th? làm mát ??y ?? 100-300 feet vuông.

 

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên