Camera 360 Ultimate là ?ng d?ng ch?p và làm ??p ?nh s? m?t hi?n nay, ?ng d?ng thu hút hàng tr?m tri?u l??t t?i và ???c gi?i tr? yêu thích. Camera 360 h? tr? h?u h?t các dòng ?i?n tho?i thông minh. Khi s? d?ng ?ng d?ng ch?p ?nh này, ??ng ngh?a b?n ?ã bi?n chi?c ?i?n tho?i c?a mình thành m?t công c? ch?p ?nh chuyên nghi?p ti?n l?i.

T?i Camera 360 mi?n phí t? play store aplikasi v? ?i?n tho?i b?n có th? ch?p ?nh t? s??ng hay nh?ng b?c ?nh vui ch?i dã ngo?i và m?i kho?nh kh?c cùng b?n bè ng??i thân. ?ng d?ng có 7 ch? ?? ch?p khác nhau và h?n 200 b? l?c ?nh giúp b?n s? h?u nh?ng b?c ?nh ??p lung linh.

Nh?ng ch?c n?ng ??c ?áo c?a Camera 360:

T?i và chia s? ?ng d?ng cho m?i ng??i qua facebook lite app b?n nhé
Ch?p ?nh t? s??ng và ch?nh s?a ?nh d? dàng
Cung c?p h?n 200 b? l?c ?nh cho ng??i dùng tho?i mái biên t?p ?nh
Công ngh? làm ??p ?nh b?c nh?t: t?o khuôn m?t Vline, làn da tr?ng m?n
Tính n?ng nh?n d?ng khuôn m?t thông minh
Camera 360 là ph?n m?m ch?p và ch?nh s?a ?nh ??p nh?t:
?ng d?ng không ch? thu hút ng??i dùng v?i tính n?ng ch?p ?nh ??p mà còn có ch?c n?ng ch?nh s?a ?nh c?c nhanh và ch?t l??ng. Camera 360 giúp ch?nh s?a ?nh t? th? vi?n, chuy?n màu s?c t??i sáng ho?c ?nh ?en tr?ng, c?t ?nh và ghép ?nh tùy thích.

?ng d?ng ch?p và ch?nh ?nh nhanh chóng, có th? k?t n?i Blutooth ch?p ?nh t? xa v?i g?y t? s??ng. D? dàng chia s? ?nh lên các trang m?ng xã h?i ho?c g?i ?nh cho b?n bè.
T?i Camera 360 v? ?i?n tho?i ngay hôm nay ?? th?a mãn ?am mê ch?p và ch?nh s?a ?nh c?a b?n. Tr?i nghi?m Camera 360 Ultimate ngay trên di ??ng nh? g?n ?? s? h?u nh?ng shoot hình ??p lung linh nh? ý mu?n b?n nhé!

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên