Chi?u 22/2, Th? tr??ng B? GD&?T Nguy?n Vinh Hi?n cho bi?t, sách giáo khoa hi?n nay tuy không k? ??y ?? gia s? l?p 3 nh?ng c?ng ?ã k? ??n các cu?c ??u tranh biên gi?i gi?a Vi?t Nam – Trung Qu?c; chi?n tranh biên thu? Vi?t Nam – Campuchia và m?t s? n?i dung can d? Hoàng Sa, Tr??ng Sa.

Ph?n n?i dung này ???c ?? c?p c? trong bài h?c chính và bài ??c thêm. bên c?nh ?ó, do h?n ch? dung l??ng nên nhi?u ch??ng trình, s? ki?n ???c vi?t ng?n g?n ch?a th?a mãn ???c nh?ng nhà vi?t sách, th?y cô giáo c?ng nh? h?c sinh.

B? Giáo d?c s? ??a cu?c ??u tranh biên thu?, h?i ??o vào sách giáo khoa (?nh: tienphong.vn)

Th? tr??ng Nguy?n Vinh Hi?n cho bi?t thêm, th?i gian cách ?ây không lâu B? GD&?T ?ã nghe quan ni?m ?óng góp c?a nh?ng nhà S? h?c, ng??i dân v? vi?c ??a các cu?c ??u tranh biên c??ng, Hoàng Sa, Tr??ng Sa vào sách giáo khoa.

th?i kì ??n, khi công b? khung ch??ng trình ??i quát, ch??ng trình b? môn, B? s? xem xét ?? ??a n?i dung v? các tr?n chi?n vào sách giáo khoa m?i dung l??ng thích h?p.

Th? tr??ng Nguy?n Vinh Hi?n cho r?ng, khi mà ch?a mang sách giáo khoa m?i, b? khuy?n khích nh?ng tr??ng, t? b? môn can d? ??a n?i dung trên vào các bài gi?ng ho?c th? ??a vào ho?t ??ng ngo?i khóa, chuyên ?? cho h?c sinh hi?u.

Tr??c ng?ng thi công?ây, ?a d?ng chuyên gia, nhà s? h?c mang ý ki?n cho r?ng, cu?c ??u tranh biên gi?i di?n ra ngày 17/2/1979 Trung Qu?c nh?t t? ti?n công vào 6 t?nh biên c??ng Vi?t Nam l?i ch? ???c k? t?i v?n v?n 11 m?u trong sách giáo khoa. Theo các nhà s? h?c, h?c sinh nên ???c bi?t k? càng v? các tr?n chi?n tranh trong l?ch s?.

GS Phan Huy Lê, ch? t?ch H?i khoa h?c L?ch s? Vi?t Nam cho bi?t, hi?n nh?ng tri th?c l?ch s? v? Hoàng Sa, Tr??ng Sa m?i ch? v?i trong m?t s? ch??ng trình b?i b? dành cho giáo viên, ch?a s? h?u trong sách giáo khoa.

GS V? D??ng Ninh, ??ng ch? biên sách giáo khoa hi?n hành t?ng chia s? v?i t?p chí, tr?n ??u ???c các tác fake so?n 4 trang ph?n chi?u chi ti?t n?i dung, s? ki?n không nh?ng th? ph?m vi sách giáo khoa quy ??nh và chính y?u vì lý do “quan h? t? nh?” v?i n??c b?n nên n?i dung này b? s?a ?i s?a l?i ?a d?ng l?n và chung cu?c ch? còn l?i 11 chi?c.

“các tác kém ch?t l??ng khi b?y gi? ko th?a mãn nh?ng ?? xu?t hài lòng”, GS V? D??ng Ninh nh?c.

Ngu?n Thanh Xinh t?ng h?p internet

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên